Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.12.2013) - eltrak