Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.04.2012) - eltrak