Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.08.2010) - eltrak