Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.08.2012) - eltrak