Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.09.2009) - eltrak