Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.09.2010) - eltrak