Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.11.2009) - eltrak