Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.12.2013) - eltrak