Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.01.2010) - eltrak