Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.04.2012) - eltrak