Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.09.2009) - eltrak