Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.11.2009) - eltrak