Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.11.2013) - eltrak