Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.01.2010) - eltrak