Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.01.2012) - eltrak