Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.04.2012) - eltrak