Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.04.2013) - eltrak