Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.07.2010) - eltrak