Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.08.2010) - eltrak