Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.08.2013) - eltrak