Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.11.2009) - eltrak