Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.11.2013) - eltrak