Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.01.2010) - eltrak