Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.01.2012) - eltrak