Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.05.2009) - eltrak