Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.05.2013) - eltrak