Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.08.2010) - eltrak