Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.08.2012) - eltrak