Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.08.2013) - eltrak