Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.09.2010) - eltrak