Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.11.2009) - eltrak