Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.11.2013) - eltrak