Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.01.2010) - eltrak