Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.05.2013) - eltrak