Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.08.2013) - eltrak