Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.09.2009) - eltrak