Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.12.2010) - eltrak