Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.04.2010) - eltrak