Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.04.2013) - eltrak