Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.05.2013) - eltrak