Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.09.2009) - eltrak