Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.01.2012) - eltrak