Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (31.05.2013) - eltrak