Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (30.06.2016) - eltrak