Γνωστοποίηση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σε Ποσοστό Ανώτερο του 5% (05.06.2012) - eltrak