Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2008 (11.06.09) - eltrak